Ida Hallgren

Email: ida.hallgren@rentaphilosopher.se

Organisation & Företag


Handledning arbetsgrupper


Problemområden, konflikter och utvecklingsarbeten kan ofta innehålla utmaningar som bäst bemöts med filosofisk handledning! Ett av filosofens verktyg är begreppsanalys, det vill säga att göra det klarare för oss vad vi egentligen säger, vad vi egentligen vill ha sagt, och hur det kommer sig att vi lätt missförstår och misstolkar. Det finns många olika sätt att arbeta med grupper och jag har mångårig erfarenhet av att leda samtalsgrupper, hålla gruppterapier och av att moderera olika offentlig gruppsamtal så som filosoficaféer. I filosofisk handledning arbetar jag inte psykologiskt med känsloprocesser utan börjar med att etablera en gemensam grund för kommunikation:

Förstår vi varandra?
Menar vi samma sak med våra ord?
Är vi oense och i så fall om vad?

Efter att ha skapat större klarhet i dessa frågor går det att gå vidare och i ord formulera vad vi önskar, vill och behöver. Sedan går det också att förtydliga om det är så att olika önskemål, viljor och behov står i konflikt eller om det finns win-win alternativ som vi missat. I filosofisk handledning bemöts oro, osäkerhet och vaghet kring hur gruppen fungerar på bästa sätt, med trygghetsskapande genom klargöranden och tydlighet.


Utvecklingsarbete


Under något skede av omorganiseringar eller utvecklingsarbete är det läge att stanna upp och använda verktyget kritisk tänkande för en gedigen riskanalys. På arbetsplatser som önskar hjälp i detta använder jag mig av en strukturerad negativ brainstorm som är en lättsam metod för att ventilera farhågor och uppmärksamma tänkbara problem. Många upplever det som skönt att få sätta ord på oro och tidigare ej uppmärksammade risker kan plockas upp och förebyggas. Innan ett större projekt sjösätts - tänk på Vasaskeppet!


Teambuilding


Vad utmärker de starkaste band du känner till andra? Är det något som bygger på att ni alltid visat ett leende mot varandra när ni ses? Eller på att ni delar något som känns viktigt? Mycket av teambuilding har packeterats som roliga upplevelser, men det som får oss att bygga verklig tillit och en stabilare grund att verka från är inte flyktiga minnen av att ha haft kul en stund, utan känslan av att dela något som känns betydelsefullt. I teambuildingsarbete tar jag avstamp i mångårig erfarenhet med existentiella samtalsgrupper och arbete med att ha tagit fram en ny metod för existentialla samtal. Det som får stå i centrum är frågor om vad som är viktigt och betydelsefullt i livet - i  arbetslivet, vardagen och samspelet däremellan.


Värderingsarbete, mål & vision


Hur många har inte deltagit i värderingsarbete där mål, vision och värderingar skall formuleras, och slutresultatet blir ett kort dokument med ord som mest känns som floskler? Kanske har det slagits fast att alla ska utgå från en gemensam värdegrund och verka för mångfald. ..men går det ens ihop? Mångfald i vad och vilka värden ska utgöra grunden? Här kan en filosof behövas för att reda ut begreppen, ifrågasätta och tydliggöra innebörden i värdeorden. Vad som ofta ignoreras i värderingsarbete är dessutom det faktum att värderingar kan stå i konflikt med varandra. Här kan moraliska dilemman uppstå och om sådana dilemman förbises kan det ge stora negativa konsekvenser. Inte heller är det säkert att långsiktiga och kortsiktiga mål går hand i hand. Vad är det som ska optimeras i arbetet? Långsiktig hållbarhet, personalhälsa, ekonomisk tillväxt eller något annat? Alltihop samtidigt? En filosof kan hjälpa till att identifiera konflikter mellan långsiktiga och kortsiktiga mål samt guida i nödvändigt prioriteringsarbete.

Exempel:

Ett företags vision lyder: ”Vår vision är att hela vår verksamhet ska bedrivas på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.”

Filosofen frågar: Hur bör företaget prioritera när ekonomiska, sociala och miljömässigt hållbara värden står i konflikt?

Ett annat företags vision är: ”Att skapa en bättre vardag för de många människorna.”

Filosofen frågar: Vad menas med bättre? Vad gör vardagen värdefull för människor?

Ytterligare ett företags vision lyder: ”Att bidra till en värld med bättre möjligheter.”

Filosofen frågar: Vilka skall ges bättre möjligheter och möjligheter till vad?


Ida Hallgren har t.ex. under projektanställning medverkat i att peka ut behov av klargöranden i miljöetiska och djuretiska ställningstaganden under Lantbrukarnas Riksförbunds visionsarbete. Hon har utbildning i organisationsarbete från psykologprogrammet vid Göteborgs universitet och föreläser om etiska problem inom vårdsektorn.

För konsultationer för organisation och företag, konflikthantering eller handledning för team, eller för förfrågningar om föreläsningar, kontakta: ida.hallgren@rentaphilosopher.se